Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku jest datą początkową stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, spoczywa na nas obowiązek przekazania Państwu szeregu informacji dotyczących przetwarzania takich danych.

Poniżej, w punktach, przedstawiamy Państwu te informacje.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest:

K2-Martyn Gołek
z siedzibą: ul. Robotnicza 46a 53-608 Wrocław
tel.:725794884
NIP 78881888413
REGON 021883776

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail: silowniak2@vp.pl

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe są przetwarzane celu realizacji usług treningu personalnego

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych może być Państwa pisemne oświadczenie

4. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 •  zaufanym podmiotom, które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele (np.realizacja usług oferowanych przez Administratora, wystawienia i wydania certyfikatów, wystawienia faktur itp.)
 • biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 • kancelariom prawnym,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)
 • innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.

5. ODBIORCY DANYCH POZA OBSZAREM UNII EUROPEJSKIEJ
W związku z faktem, że serwisy internetowe dostarczane przez Administratora wykorzystują pliki Cookies, dane zbierane za pomocą Cookies mogą być przekazane do państw trzecich – to jest do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej (np. USA), w związku z:

 • działaniami podejmowanymi przez Państwa w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) w naszych serwisach internetowych
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących anonimowemu poznawaniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics i Gemius Traffic
 • wykorzystaniem platform reklamowych, służących pozyskaniu środków na utrzymanie naszych serwisów internetowych (m.in.: Google AdSense).

Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdą Państwo w pkt. 10. COOKIES,… – poniżej.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania Państwa danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają:

 • wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)
 • okres przez jaki są świadczone Państwu usługi
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin wygaśnięcia Państwa roszczeń względem Administratora w związku z korzystaniem z oferowanych przez niego usług)
 • czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych
 • sprostowania danych
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO)
 • przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. EGZEKWOWANIE NALEŻNYCH PAŃSTWU PRAW
Szacunek dla należnych Państwu praw zawsze był, jest i będzie nadrzędną wartością w naszej działalności.

Dlatego wszelkie Państwa żądania w tej sferze przyjmujemy dowolną drogą:

 • pocztą elektroniczną
 • pocztą tradycyjną
 • telefonicznie

Dla niektórych usług, dodatkowo, możliwe jest przekazanie nam Państwa żądań, decyzji, dodatkowych danych lub informacji za pośrednictwem formularzy na stronie www lub w treści wiadomości SMS.
Dla niektórych usług, w szczególności tych, w których identyfikacja użytkownika jest niemożliwa, np. anonimowe przeglądanie stron naszego portalu przez niezalogowanego lub niezarejestrowanego użytkownika, egzekwowanie należnych Państwu praw może zostać zrealizowane przez samych Państwa, w drodze samodzielnego zarządzania mechanizmami blokowania tworzenia tzw. Cookies w Państwa przeglądarce internetowej.
Dodatkowe szczegóły dotyczące tej kwestii zawarte są w pkt. 10. COOKIES,… – poniżej.

9. COOKIES, WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA STRON TRZECICH W NASZYCH SERWISACH INTERNETOWYCH
Cookies są to niewielkie pliki, tworzone przez przeglądane w przeglądarce serwisy internetowe i pozostawiane na urządzeniu użytkownika (dla każdego użytkownika komputera i dla każdej używanej przeglądarki tworzone są odrębne Cookies). Cookies mogą zostać odczytane wyłącznie przez serwisy internetowe działające w domenie, dla której zostały stworzone. Ze względu na rolę jaką mogę pełnić, można wyróżnić kilka typów Cookies:
a) Podstawowe – to takie, które mają istotny wpływ na działanie serwisu internetowego, ich brak poważnie zakłóca lub wręcz uniemożliwia działanie serwisu lub ogranicza dostęp do niektórych zasobów serwisu. Np. brak Cookies, w których przechowywana jest informacja o logowaniu użytkownika w skrajnym przypadku skutkowałby koniecznością ponownego logowania po przejściu na inną stronę serwisu, a bez Cookies, w których przechowywana jest informacja o zawartości koszyka, nie byłoby możliwe kontynuowanie zakupów, gdyż każda zmiana strony mogłaby skutkować jego opróżnieniem.

b) Pomocnicze – odpowiadają za przechowywanie informacji dotyczących Państwa preferencji i wyborów dokonywanych w serwisie, ich brak nie zakłóca istotnie działania serwisu, ale może znacznie pogorszyć komfort jego użytkowania. Np. mimo wyboru przez Państwa wersji językowej serwisu, kolejne strony będą przedstawiane w przypadkowej lub domyślnej wersji, lub na kolejnych stronach zaczną się ponownie pojawiać komunikaty, które z założenia powinny pojawić się tylko raz.
c) Analityczne – zwykle tworzone są dla zewnętrznych serwisów analitycznych specjalizujących się w zbieraniu zanonimizowanych (tj. nieidentyfikujących konkretnego użytkownika) informacji dotyczących korzystania z serwisu, agregowania tych danych i generowania raportów.
Analiza danych z oglądalności serwisu ma kluczowe znaczenie podczas podejmowania strategicznych decyzji o kierunkach rozwoju serwisu. Brak Cookies analitycznych u znacznego odsetka użytkowników może zakłócić procesy analityczne, co może skutkować podjęciem nieoptymalnych decyzji dotyczących np. części serwisu, którego popularność w rzeczywistości jest znacznie większa niż wynika to z raportów.
d) Marketingowe – mogą być tworzone zarówno dla domeny, w której działa serwis jak i dla stron trzecich. Ich obecność pozwala m.in. na ograniczenie liczby wyświetleń przekazu marketingowego do jednego użytkownika oraz w miarę możliwości dostosować przekaz do preferencji lub zainteresowań użytkownika. Cookies tego typu dla stron trzecich tworzone są w wersji zanonimizowanej (nieidentyfikującej konkretnego użytkownika), a ocena preferencji prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o analizę aktywności użytkownika w wielu serwisach, które z tej technologii korzystają. Brak tych Cookies nie zmniejsza intensywności przekazu marketingowego, natomiast czyni go całkowicie przypadkowym.

9.1.
stosujemy wszystkie wyżej wymienione typy Cookies.

9.2. W ramach naszych serwisów umieszczamy narzędzia (widgety) stron trzecich, są to:

– Facebook
– Twitter
– Google+

Wszystkie popularne przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na tworzenie Cookies. Użytkownik jednak ma pełną możliwość zarządzania zezwalaniem i blokowaniem ich tworzenia, zarówno:
– globalnie – wszystkich Cookies
– zbiorowo – tylko Cookies stron trzecich
– selektywnie – Cookies dla każdej domeny ustawiane osobno.

 

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną do inspektora ochrony danych, lub pocztą tradycyjną do Administratora na adresy wymienione w pkt. 1. powyżej.
Wszystkie kwestie lub skargi zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo na nie odpowiedź.

 

Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.