Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI-TRENINGI PERSONALNE FIRMY K2:

1.Korzystanie z usług firmy K2 oznacza, zgodę na przestrzeganie regulaminu.

2.Cennik znajduje się na stronie www.treningipersonalnek2.pl

Klientowi przysługuje niezmienność cen przez cały okres kontynuowania treningów.

Przerwa miesięczna lub dłuższa spowoduje naliczenie aktualnych cen na moment powrotu.

3. Trening trwa nie krócej niż 60 min., chyba że klient się spóźni lub będzie chciał skrócić czas treningu. Treningi ustalane są z klientem ,,z treningu na trening”.

4.Wpłaty należy dokonać na podane konto firmowe K2, przed pierwszym treningiem w danym miesiącu, ale nie później niż do 10 dnia danego miesiąca.

Rachunek na usługę klient otrzymuje po zgłoszeniu przed zakończeniem miesiąca, którego on dotyczy

5.Wpłata dokonana po drugim treningu w danym miesiącu lub po 10 dniu danego miesiąca nie gwarantuje wykonania usługi.

6.Klient powiadamiając dzień przed ustalonym treningiem o nieobecności, nie może domagać się zwrotu pieniędzy. Trener może przełożyć trening na inny termin lub przedłużyć kolejne treningi, jeśli klient powiadomi go o nieobecności, co najmniej dzień przed treningiem.

7.Treningów, które nie odbyły się w danym miesiącu nie można odrobić-wyjątek sytuacje nadzwyczajne zgłoszone-od razu- na e-mail silowniak2@vp.pl

8.Za trening, który nie odbył się z winy trenera, przysługuje klientowi zwrot pieniędzy[należy to zgłosić w ciągu 2 dni od nieodbytego treningu], przełożenie lub wydłużenie treningu.

Wszelkie uwagi dotyczące pracy trenerów, nie odbytego treningu z winy trenera należy zgłosić natychmiast na e-mail silowniak2@vp.pl.

9.Dany trener może ulec zmianie (np. podczas choroby, urlopu trenera), musi ulec zmianie na wypadek rozwiązania umowy trenera z firmą K2.

10.Trenerzy mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej (wszelkich danych osobowych klientów, stanu zdrowia, przebiegu treningów).Nie mogą ujawniać osobom trzecim żadnych informacji przekazanych przez klienta. Wyjątek stanowią konsultacje trenerskie oraz zmiana trenera, która odbywa się za uprzednią zgodą klienta.

11.Klient ma obowiązek powiadomić o rezygnacji z usługi nie później niż 7 dni przed zakończeniem opłaconego miesiąca.

12.Klient ma obowiązek podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do treningu siłowego. Klienci niepełnoletni dostarczają oświadczenie od opiekunów prawnych.

13.Firma K2 nie odpowiada za rzeczy prywatne klientów.

14.Na terenie siłowni mogą przebywać jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Siłownia K2 przeznaczona jest jedynie dla klientów nie stosujących środków anabolicznych.

15.Obowiązuje rozkładanie ręczników na sprzętach, zakładanie zmiennego, czystego obuwia, stosowanie każdorazowo zacisków zabezpieczających oraz kulturalne zachowanie.

16.Po zakończonym ćwiczeniu należy bezzwłocznie odłożyć sprzęt na miejsce.

17.Klienci proszeni są nie ćwiczenie w biżuterii i okularach.

18.Wszelkie uszkodzenia, uwagi należy natychmiast zgłosić trenerowi.

19.Nie zapoznanie się z regulaminem, nie zwalnia z jego przestrzegania.